CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (E-GOV)


Đối tượng khách hàng:

* Cơ quan của Dảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ban ngành.
* Ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Ưu điểm dịch vụ:

* Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT và các giải pháp tối ưu hóa.
* Bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng.
* Giải pháp trung tâm dữ liệu và lưu trữ.
* Giải pháp truyền thông hội tụ.
Top