THÔNG TIN CÔNG BỐ


1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp:

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp:

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo:

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất 

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và ba (03) năm gần nhất

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất

5. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác:

    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2016

    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2017 

    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2018

6. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm:

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2014 

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 

7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 

    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 


8. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp:

    - Báo cáo tài chính năm 2014 

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

    - Báo cáo tài chính năm 2015  

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 

    - Báo cáo tài chính năm 2016  

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

    - Báo cáo tài chính năm 2017

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

   - Báo cáo tài chính năm 2018

   - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

9. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015  

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

10. Các báo cáo bất thường khác:

    - Công bố thông tin tạm thời các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD&ĐTPT năm 2019


Top