Tổng công ty VTC quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII
Chiều mai, ngày 10/08/2018, Tổng công ty sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.Nội dung chính của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bao gồm: Ban hành những nghị quyết quan trọng đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cũng tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra trung ương và Ủy  ban Kiểm tra các cấp năm 2017; một số vấn đề về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS-TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt nội dung các Nghị quyết nêu trên.
 
Mạnh Lê

Các tin tức khác:

 
 
Top