TIN TỨC

THEO DÕI TẤT CẢ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VTC

Công bố thông tin

15:45:03 13/06/2024

Công bố thông tin


1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp:

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp:

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
    -
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
    - Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023
    - Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo:

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất 

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và ba (03) năm gần nhất

    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất
    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và ba (03) năm gần nhất
    -
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ba (03) năm gần nhất
    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
    - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

5. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác:

    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2016

    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2017 

    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2018
    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2019
    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2020
    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2021
    - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2022
  - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2023

6. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm:

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2014 

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 

    - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 
   
- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm:
    - Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

    - Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022
    -  Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023

8. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 

    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 

    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 
    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019
    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020
    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021
    - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022
   -Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023
9. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp:

    - Báo cáo tài chính năm 2014 

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

    - Báo cáo tài chính năm 2015  

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 

    - Báo cáo tài chính năm 2016  

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

    - Báo cáo tài chính năm 2017

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

   - Báo cáo tài chính năm 2018

   - Báo cáo tài chính năm 2019
   - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
   - Báo cáo tài chính năm 2020
   - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
   - Báo cáo tài chính năm 2021
   - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
   - Báo cáo tài chính năm 2022
   - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
   - Báo cáo tài chính năm 2023

10. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015  

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

    - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019
     - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020

11. Các báo cáo bất thường khác: